– Kết quả đăng ký dạy thay dạy bù (File excel-Chỉ xem):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14IkyY0aCM6NOB-CzDO9Jhj4vbEHRGsj-RTqj6h5Q3fQ/edit?usp=sharing

 

– Kết quả đăng ký dự giờ (File excel-Chỉ xem):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GFjRS7nL2siqAoKO5TybMNQ0tYiwXPvTLOv9MeTg3_0/edit?usp=sharing

 

– Kết quả đăng ký tiết dạy có ứng dụng CNTT (File excel-Chỉ xem):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19uPZ6g6eQziTPtt-xQ5rN_JnVlEhzLT3PDFlwrS-JYU/edit?usp=sharing

 

– Link đăng ký dạy thay, dạy bù:

https://forms.gle/AzwHbu4nGonyGXc8A

 

– Link xem danh sách học sinh 8 lớp học trực tuyến:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1acmMZyJhMDHYMYcmswzLDm7L8UWNhJ80/edit?usp=sharing&ouid=102096711648412996010&rtpof=true&sd=true

 

– Link danh sách học sinh 12 lớp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4jsbH1ZumTjX1yIlwug6esN08B1bjzk/edit?usp=sharing&ouid=102096711648412996010&rtpof=true&sd=true

 

– Link đăng ký nội dung đổi mới, sáng tạo:

https://forms.gle/PNcmKiqdfKXmXY868

 

– Link đăng ký tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin:
https://forms.gle/boNjHAGCNK5WLNR3A

 

– Link đăng ký dự giờ:
https://forms.gle/BG6Smy48JhdUxU8q7

 

– Link xem văn bản áp dụng năm học 2021-2022:
https://drive.google.com/drive/folders/1ASXcd_3Png6VXUCMVhYNvqa2EXRbkbdk?usp=sharing

 

 

– Link báo cáo tình hình học sinh liên quan Covid-19 hằng ngày:

https://forms.gle/dCTKDJHVb4SXuieH6

 

– Link báo cáo tình hình học sinh nhập học hằng ngày:

https://forms.gle/x2n27qApQZfq1T3h9

 

– Link nội dung họp chuyên môn tháng 9/2021:
https://docs.google.com/document/d/1PPRijd9OWKoJJ_WM8qjTyEzHLAOWcZLg/edit?usp=sharing&ouid=102096711648412996010&rtpof=true&sd=true