014

GIỚI THIỆU TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ

            Trường THCS Suối Đá được thành lập vào ngày 14/08/1998 theo Quyết định số 73/QĐ-UB ký ngày 14/08/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

I. HIỆU TRƯỞNG

002

003

004

005

II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

007

008

009

010

011

011@

III. THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG

– Từ năm học 1998-1999 đến năm học 2007-2008: Trường được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

– Từ năm học 2008-2009 đến năm học 2010-2011: Trường được công nhận Tập thể Lao động Tiên tiến.

– Năm học 2011-2012: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến và có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 04 giải học sinh giỏi văn hóa (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích); Đạt 01 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Nhất); Đạt 12 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (05 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 01 giải Nhì toàn đoàn); Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng huyện (giải Nhất).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 01 giải học sinh giỏi văn hóa (01 giải Ba); Đạt 01 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Ba); Đạt 04 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhì, 02 giải Ba).

– Năm học 2012-2013: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh và tham gia thi toàn quốc. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 05 giải học sinh giỏi văn hóa (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích); 03 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích); 02 giải học sinh giải toán qua mạng internet (01 giải Nhất, 01 giải Ba); 20 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (03 giải Nhất, 11 giải Nhì, 05 giải Ba và 01 giải Ba toàn đoàn); Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng huyện (giải Nhì).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 04 giải học sinh giỏi văn hóa (01 giải Nhất, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); Đạt 01 giải  học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Khuyến khích); 01 giải học sinh giải toán qua mạng internet (01 giải Nhì); Đạt 06 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba).

  + Có 01 học sinh tham gia thi giải toán tuổi thơ vòng toàn quốc.

– Năm học 2013-2014: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh (theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh và tham gia thi vòng toàn quốc. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 04 giải giải học sinh giỏi văn hóa (04 Khuyến khích); 01 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải nhất); Đạt 01 giải học sinh giải toán qua mạng internet (01 giải Nhất); Đạt 10 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (05 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 01 giải Nhì toàn đoàn).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 01 giải học sinh giỏi văn hóa (01 giải Ba); Đạt 01 giải  học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Nhất); Đạt 01 giải học sinh giải toán qua mạng internet (01 giải Nhì); Đạt 01 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (01 giải Ba); Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng tỉnh (giải Nhì).

  + Có 01 học sinh tham gia thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay và 01 học sinh học sinh giải toán qua mạng internet vòng toàn quốc.

– Năm học 2014-2015: Đón nhận Bằng công nhận trường THCS Suối Đá đạt chuẩn quốc gia.

014015

Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh).Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 04 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích); Đạt 02 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (02 giải Khuyến khích); Đạt 03 giải giải toán qua internet (01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); Đạt 08 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba); Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng huyện (giải Nhì).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 02 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (02 giải Khuyến khích); Đạt 02 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (01 giải Nhất; 01 giải Ba).

– Năm học 2015-2016: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 03 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 Nhì, 02 Khuyến khích); Đạt 02 giải Ba giải toán qua mạng; Đạt 03 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 Nhì, 01 Ba, 01 Khuyến khích); Đạt 04 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 Nhất, 01 Nhì, 01 Ba); Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng huyện (giải Nhì).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 01 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Ba); Đạt 03 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhất; 01 giải Nhì); Đạt 01 Huy chương Đồng đồng đội môn bóng chuyền nam Hội khỏe Phù Đổng khu vực.

– Năm học 2016-2017: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 03 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Ba, 02 Khuyến khích); Đạt 04 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); Đạt 06 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba); Đạt 02 giải toán qua mạng (01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích); Đạt 01 giải Khuyến khích thi Olympic Tiếng Anh vòng huyện; Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng huyện (giải Nhì).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 03 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (03 giải Nhất); Đạt 01 giải Khuyến khích giải toán trên máy tính cầm tay Casio.

– Năm học 2017-2018: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (theo Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh, vòng toàn quốc. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 10 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Nhì, 04 giải Ba, 05 giải Khuyến khích); Đạt 04 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); Đạt 06 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhất, 02 giải Nhì và 02 giải Ba); Đạt 01 giải hội thi vẽ tranh vòng huyện (giải Ba).

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 02 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (02 giải Nhì); Đạt 06 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (03 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba); Đạt 01 giải Khuyến khích giải toán trên máy tính cầm tay Casio.

  + Học sinh giỏi vòng quốc gia: Đạt 02 giải Khuyến khích hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.

– Năm học 2018-2019: Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến (theo Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh. Cụ thể:

  + Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 09 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Nhất, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích); Đạt 07 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (03 giải Nhì, 04 giải Ba); đạt 06 giải Vẽ tranh vòng huyện (02 giải Nhì, 03 giải ba, 01 giải Khuyến khích); Đạt 01 giải nhất, 01 giải khuyến khích Hội thi Tiếng hát vành khuyên vòng huyện: Đạt 01 giải nhì Nhảy dân vũ vòng huyện; Đạt 01 giải khuyến khích tập thể cuộc thi An toàn giao thông vòng huyện.

  + Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 04 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Ba, 03 giải Khuyến khích); Đạt 02 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhất); Đạt 03 giải Hội thi Vẽ tranh theo sách vòng tỉnh (01 giải Nhất, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích Tập thể).

– Năm học 2019-2020 Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (theo Quyết định số ____/QĐ-UBND ngày __ tháng __ năm 20__ của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh. Cụ thể:

+ Học sinh giỏi vòng huyện: Đạt 09 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (04 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); Đạt 07 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhì, 05 giải Ba); Đạt 04 giải Hội thi Vẽ tranh theo sách vòng huyện (01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích).

+ Học sinh giỏi vòng tỉnh: Đạt 01 giải học sinh giỏi các môn văn hóa (01 giải Nhì môn Lịch sử); Đạt 03 giải học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng (02 giải Nhất, 01 giải Ba); Đạt giải Nhất tập thể “Ngày hội tái chế cấp tỉnh năm 2019”; Đạt 06 giải cá nhân “Ngày hội tái chế cấp tỉnh năm 2019” (02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba); Đạt 05 giải Hội thi Vẽ tranh theo sách vòng tỉnh (02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích và 01 giải Nhất toàn đoàn).

Admin