PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TÂY NINH

Cán bộ, giáo viên, nhân viên vào phần mềm cập nhật thông tin thường xuyên để đảm bảo công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đầy đủ, xuyên suốt, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, đơn vị.

https://tayninh.vnerp.vn/